Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là gì

Quy hoạch là việc bố trí sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội , vừa đảm bảo yêu cầu kiến trúc cảnh quan, môi trường; vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh; vừa đảm bảo khai thác sử dụng đất có hiệu quả nhất nhằm phát triển bền vững.

quy hoạch đất

Chỉ số phát triển thị trường bất động sản

Chỉ số giá cả

Trên thị trường bất động sản, chỉ số giá là biểu hiện khối lượng giao dịch tương ứng với mức giá đại diện, đây là chỉ số thường xuyên được nhắc đến trong quần chúng.

Hiện tại, chưa xây dựng được chỉ số giá chung cho toàn ngành, mà chỉ có chỉ số giá theo từng phân khúc thị trường do các sàn giao dịch xây dựng

Chỉ số minh bạch

được đánh giá dựa trên năm tiêu chí, đó là: chỉ số hoạtđ ộng đầu tư; các thông tin cơ bản về TTBĐS; sự công khai về thông tin tài chính và quản trị của các tổ chức công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán; các yếu tố pháp luậtv à quy định; tiêu chuẩn đạo đức và tính chuyên nghiệp.