Bất động sản đóng vai trò gì trong nền kinh tế?

Bất động sản cùng với thị trường vốn, thị trường lao động, bất động sản tạo một thị trưởng đồng bộ các yếu tố đầu vào của quả trình sản xuất sản phẩm xã hội và tải sản xuất sức lao động Góp phần phân bổ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất và các công trình kiến trúc trên đất.
– Thị trường bất động sản đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, tin quan trực tiếp đến khối lượng tài sản lớn: quy mô, tính chất, giá trị (chiếm 30-40% tổng tài sản quốc gia)

– Tác động trực tiếp đến thị trường tài chính, góp phần huy động vốn cho đầu tư phát triển, thông qua các giao dịch về thế chấp, cắm cố..

Cho vay thế chấp bằng bất động sản chiếm 80% trong tổng cho vay của các ngân hàng (VD cho vay mua nhà, mua đất nền, vay bảo lãnh dự án căn hộ)

• Đáp ứng nhu cầu ngày mỗi tăng về nhà ở: thành thị, nông thôn.

bất động sản

Phân loại thị trường bất động sản

• TT Đất đai (nông – lâm nghiệp, phi nông nghiệp)

• TT Nhà ở (đô thị, nông thôn)

•TT Công trình công nghiệp (nhà xưởng, khu công

nghiệp, khu chế xuất,…)

• TT Công trình thương mại, dịch vụ

• TT Công trình dịch vụ công cộng (giao thông, thủy

lợi, giáo dục, y tế, văn hóa…)

• Công trình đặc biệt khác